Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží obchodem Femme Fatale Fashion, Jaroslava Černák, IČO: 05857112, se sídlem Břízová 1626/48, Ivančice, 664 91 (dále jen jako "prodávající").

1. Záruka za jakost

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá žádné vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy věc kupující převzal:
1.1.
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí - li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího;
1.1.2
se zboží hodí k účelu, ke kterému ji prodávající uvádí, nebo ke kterému účelu se takové zboží obvykle používá;
1.1.3
je zboží v odpovídajícím množství;
1.1.4
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.2
Kupující má povinnost při osobním převzetí zboží od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží , jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
1.3
Kupující je povinen řádně zkontrolovat zboží při převzetí od přepravce, zejména jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

2. Způsob uplatnění reklamace

2.1
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
2.2
Kupující má právo uplatnit reklamace u prodávajícího, a to v provozovně Boží Hora 1670/39, Ivančice, 664 91.
2.3
Kupující je povinen při reklamace doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.
2.4
Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží. 

3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1
Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden  v daňovém dokladu nebo faktuře.
3.2.

Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
3.3
Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele) v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.
3.4

Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. 
3.5

Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
3.6.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 30 kalendářních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit. 
3.7

V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

4. Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1
Prodávající nenese odpovědnost za vady v těchto případech:
4.1.1
je-li vada na zboží v době převzetí zboží a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
4.1.2
je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
4.1.3
vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
4.1.4
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
4.1.5
mechanické poškození zboží;
4.1.6
vada vznikla neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží;
4.1.7
provedením nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
4.1.8
používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
4.1.9
poškození v důsledku vyšší moci.

5. Závěrečné ustanovení

5.1
Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise. 

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 18.5.2020.